ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ТА ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

Автор(и)

  • Борис ЛЕОНОВ
  • Валерій СЕРЬОГІН

Ключові слова:

кибербезопасность, киберпреступность, компьютерное прес¬тупление, вредные программные средства, специальное программное средство негласного получения информации

Анотація

Статья посвящена анализу проблем правового и экспертного обеспечения правоохранительной деятель­ности в области противодействия киберпреступности. В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой охраны информационной безопасности в контексте имплементации международных договоров в национальное законодательство. Проанализировано законодательство в об­ласти обеспечения кибербезопасности, современная доктрина его толкования, а также внесены отдельные предложения по его усовершенствованию. 

 

Посилання

Киберпреступность страшнее финансового кризиса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:www.crime-research.ru/news/03.12.2008/50.

Киберпреступники наживаются на самых бедных [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unodc.org/ unodc/ru/frontpage/2018/May/much-work-to-do-and-no-time-to-waste-in-cybercrime-fight--says-un-chief.

Гавловський В. Д. Аналіз стану кіберзлочинності в Україні / В. Д. Гавловський // Інформація і право. – 2019. – № 1(28). – С. 108–117.

Ахтирська Н. Форми протидії розслідуванню злочинів, вчинених у сфері комп’ютерних технологій / Н. Ахтирська // Юридичний журнал. – 2002. – № 3(9). – С. 60–64.

Батурин Ю. М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность / Ю. М. Батурин, А. М. Жодзишский. – М. : Юридическая литература, 1991. – 157 с.

Біленчук П. Д. Комп’ютерна злочинність : навчальний посібник / П. Д. Біленчук, В. В. Бут, В. Д. Гавловський, М. В. Гуцалюк, Р. Л. Колпак. – К. : Атіка, 2002. – 240 c.

Ботвінкін О. В. Проблеми забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері / О. В. Ботвінкін // Юридичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 59–60.

Голубєв В. О. Правові проблеми захисту інформаційних технологій / В. О. Голубєв // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1997. – № 2. – С. 35–40.

Карчевский Н. В. «Киберпреступление» или преступление в сфере использования информационных технологий? / Н. В. Карчевский // Кібербезпека в Украї¬ні: правові та організаційні питання : мате¬ріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.). – Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 10–14.

Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України / М. В. Карчевський. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 512 с.

Карчевський М. В. Дослідження практики використання національними судами норм про кримінальну відповідальність за злочини у сфері використання комп’ютерної техніки та мереж електро¬зв’язку. Злочини у сфері використання ІТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.it-crime.at.ua.

Кравцова М. О. Запобігання кіберзлочинності в Україні / М. О. Кравцова, О. М. Литвинов. – Харків : Панов, 2016. – 210 c.

Парфило О. А. Актуальні питання судово-експертного дослідження шкідливих програмних засобів у межах протидії кібертероризму / О. А. Парфило, Ю. Ю. Ні¬зовцев // Криміналістичний вісник. – 2016. – № 1(25). – С. 78–84.

Романюк Б. В. Виявлення та роз¬слідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій / Б. В. Ро¬манюк, В. Д. Гавловський, М. В. Гуцалюк, В. М. Бутузов. – К. : Вид. Поливода А. В., 2004. – 144 с.

Россинская Е. Р. Судебная компью¬терно-техническая экспертиза / Е. Р. Россинская, А. И. Усов. – М. : Право и закон, 2001. – 416 с.

Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Т. Л. Тропина. – Владивосток, 2005. – 235 с.

Цимбалюк B. C. Латентність комп’¬ютерної злочинності / B. C. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 3. – С. 176–182.

Юдин О. К. Інформаційна безпе¬ка. Нормативно-правове забезпечення / О. К. Юдин. – К., 2010. – 708 с.

Айков Д. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Д. Айков, К. Сейгер, У. Фонстрох. – М. : Мир, 1999. – 351 с.

Для профессионалов криминалис¬тический анализ файловых систем / под ред. Брайана Кэрриэ. – СПб. : Питер, 2007. – 480 с.

Brenner S. Cybercrime: criminal threats from cyberspace / S. Brenner. – Praeger, 2006. – 281 p.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2163-19.

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=55657.

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=55657.

Геллер А. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обеспечения защиты электронной информации и Интернета : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / А. В. Геллер. – М., 2006. – 219 с.

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=42065.

Стратегія кібербезпеки України : затвердж. Указом Президента України від 15.03.2016 № 96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president. gov.ua/documents/962016-19836.

Звіт про науково-дослідну роботу дослідження інформації на цифрових носіях (методика) / С. М. Бобрицький, О. В. Чишкало та ін. – Харків : ХНДІСЕ, 2009. – 34 с.

Методика дослідження комп’ютер¬ної інформації / К. Ю. Усков, О. М. Пе¬шехонова, Ю. М. Бєляк, В. А. Кореньок, А. О. Ружинський. – К. : КНДІСЕ, 2005. – 37 с.

Guidelines for best practice in the forensic examination of digital technology [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ioce.org/fileadmin/user_up-load/2002.

Розробка спеціальних програмних засобів для проведення судових експертиз комп’ютерних мереж / О. Башкатов, Г. Дружинін та ін. – Донецьк : ДНДІСЕ, 2010. – 179 с.

Войтович О. П. Особливості дослідження ознак шкідливого програмного забезпечення без наявності вихідних кодів / О. П. Войтович, В. О. Вітюк, В. А. Каплун // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – № 3. – С. 4–9.

Нізовцев Ю. Ю. Судово-експертне дослідження ознак втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом віддалених атак на відмову в обслуговуванні : методичні рекомендації / Ю. Ю. Нізовцев. – Київ : Видав¬ничий дім «АртЕк», 2016. – 118 с.

Нізовцев Ю. Ю. Судово-експерт¬не дослідження шкідливих програмних засобів : методичні рекомендації / Ю. Ю. Ні¬зовцев. – К. : ІСТЕ СБУ, 2018. – 119 с.

Дослідження програмних засобів щодо їх віднесення до спеціальних техніч¬них засобів негласного отримання інформації : методичні рекомендації. – Київ : ІСТЕ СБУ, 2016. – 31 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-01

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ